Realizované výstavy a podujatia

 

Rok 2010

 
Ohýbaj ma, mamko, SNM - Etnografické múzeum v Martine
(23. november 2010 - 31. júl 2011 )
 
Každý z nás bol kedysi dieťaťom a určite mi dáte za pravdu, že mnohí v čase dospelosti radi spomínajú na toto obdobie. Ak pri nás stála šťastena a detstvo sme mali možnosť prežiť pekné, napríklad bez zbytočného strachu a násilia v atmosfére vojny, tak si určite radi zaspomíname na časy bezstarostnosti, smiechu, nerozlučných kamarátstiev a prvých lások. 
 
Do tohto nádherného obdobia nás prenesie aj výstava Ohýbaj ma, mamko, ktorej vernisáž sa konala dňa 23. novembra 2010 v SNM- Etnografickom múzeu v Martine. Výstava je koncipovaná chronologicky od narodenia dieťaťa, cez jeho začleňovanie do rodinného i širšieho spoločenstva, jeho prvé kroky, hračky, hry a vzdelávanie až do času, kedy dospieva a je pripravené založiť si novú rodinu. 
 
Týmto spôsobom výstava približuje návštevníkom tieto životné obdobia človeka približne od 19. storočia až do 30-tych rokov 20. storočia na Slovensku s použitím zbierkových predmetov zo zbierok nielen SNM - Etnografického múzea v Martine, ale i ďalších 8 menšinových múzeí, ktoré sú organizačne začlenené pod SNM a ktoré sa autorsky spolupodieľali na tomto zaujímavom výstavnom projekte: Múzeum židovskej kultúry, Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Múzeum kultúry Maďarov, Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Múzeum ukrajinskej kultúry, Múzeum rusínskej kultúry a Múzeum kultúry Rómov na Slovensku.
Výstava Ohýbaj ma, mamko je piatym pokračovaním akejsi série výstav, ktoré sa konajú v pravidelných intervaloch na pôde SNM od deväťdesiatych rokov minulého storočia pod názvom Múzeá a etniká a na ktorých spolupracujú vyššie spomenuté menšinové múzeá. V minulosti sa už konali výstavy, ktoré spracovali témy ako napríklad stravovanie, odievanie alebo svadobné a pohrebné obrady. Výstava Ohýbaj ma, mamko pozostáva z viac ako 200 exponátov a fotografií. Návštevníci mali možnosť vidieť posteľ s kútnou plachtou, prvý kúpeľ dieťaťa, bohaté ukážky detského odevu, hier a hračiek. Zaujímavou bola tiež škola s drevenými lavicami spred sto rokov, bábkové divadlo, s ktorým sa mohli detskí návštevníci pohrať. Deti dostali aj osobitného sprievodcu k výstave.
 
SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku sa na výstave Ohýbaj ma, mamko podieľalo mnohými zaujímavými predmetmi zo zbierok svojho múzea – ako napríklad detskými alebo mládeneckými odevmi, zbierkou chorvátskych učebníc  z roku 1880 a nespočetným množstvom nádherných archívnych fotografií, ktoré dokumentujú život Chorvátov na Slovensku. Výstavu Ohýbaj ma, mamko v Martine mali možnosť návštevníci vzhliadnuť do júla 2011 a po tomto termíne nasledoval cyklus repríz výstavy v ďalších múzeách na Slovensku a v priestoroch SNM v Bratislave v októbri 2011.
 
FotoFórum 2010
(11. november - 31. december 2010)
 

Slovenské národné múzeum -
Múzeum kultúry Chorvátov
na Slovensku v spolupráci s Istra Centrom – Centrom pre voľný čas
a kultúrne zariadenie pripravili
aj v roku 2010 výstavu fotografií
pod názvom FotoFórum 2010.

Fotografie, prezentované na výstave, boli výberom z fotografií sústredených v rámci fotografickej súťaže na portáli: https://fotoforum.istracentrum.sk/. Na tomto webovom portáli môžu registrovaní účastníci prezentovať svoje fotografie, vytvoriť si albumy, hodnotiť práce ostatných, zapájať sa do diskusií a tým skvalitňovať svoje práce, ako aj práce ostatných. Snahou FotoFóra je vyvolať virtuálnu diskusiu k fotografiám a fotografovaniu a spojiť komunitu fotografov v Devínskej Novej Vsi.

 
 
Život reči
(10. september - 7. november 2010)
 
Slovenské národné múzeum - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre pripravilo interaktívny výstavný projekt zameraný na rozvoj jazykových a komunikačných aktivít, schopností a zručností mládeže i širšej verejnosti s názvom Život reči. Jeho cieľom je hravou formou zvýšiť záujem o jazyk a slovenčinu a prostredníctvom jazykových hier podporiť, precvičiť a obohatiť slovnú zásobu, správnu tvorbu slov, či preskúšať pohotovosť reakcií na vonkajšie podnety. Projekt ponúka návštevníkom jazykové hry, ako sú scrabble, slovotvorba, hľadanie slov v slovách, rozlišovanie významu slov, komunikáciu s počítačom, hádanku vo forme puzzle i overenie poznania slovenských nárečí prostredníctvom nárečového kvízu. Spojovaciu os medzi exponátmi tvoria citáty z jazykovedného diela Ľudovíta Štúra, ktoré predstavujú jeho názory na reč a jazyk a ukážky jednotlivých druhov i typov písma. 
 
 

400 rokov Chorvátov vo Viedni
(19. jún - 31. august 2010)

Gradišćanskí, burgenlandskí alebo rakúski Chorváti žijú na území jednej z deviatich spolkových krajín Rakúska – v Burgenlande. Ako jediná má spoločnú hranicu s Maďarskom a na severovýchode hraničí Burgenland so Slovenskou republikou a na juhovýchode so Slovinskom. Približne 60 až 100 tisíc Chorvátov sa usídlilo v tejto oblasti v priebehu 16. storočia na úteku pred osmanským nebezpečenstvom. Najväčšia časť chorvátskej populácie sídli v okolí hlavného mesta Burgenlandu – v Eisenstadte (chorv. Željezno).

Letné podvečery s komornou hudbou

Aj toto leto sme pre Vás pripravili už po tretíkrát v spolupráci s Istracentrom - Centrom pre voľný čas a kultúrne zariadenie sériu letných komorných koncertov. Tento rok bol program Letných podvečerov s komornou hudbou nasledujúci:

11. 7. 2010
Akordeónové duo - Marek Žufka a Jordán Žufka

8. 8. 2010
Andrej Gál - violončelo
Matej Vrábel - klavír
Ivica Gabrišová - flauta

22. 8. 2010
Miroslav Rajt - cimbal
Matej Vrábel - klavír

Veríme, že aj napriek množstvu iných zaujímavých letných podujatí, ste si našli čas a strávili ste aspoň jeden pekný letný podvečer v príjemnej atmosfére komorného koncertu v múzeu. Ďakujeme Vám za priazeň a tešíme sa na Vás opäť budúce leto!

PREmenüDNV
(28. máj - 16. jún 2010)

PREmenüDNV je architektonická výstava, ktorej vernisáž sa konala dňa 28. mája 2010 v SNM - Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi. A práve táto atraktívna mestská časť Bratislavy je ústrednou témou výstavy, ktorej podtitul znie 14 autorov-16 lokalít-22 návrhov.

Ak sa pozrieme na Devínsku Novú Ves s dostatočným nadhľadom, zistíme, že táto lokalita je plná kontrastov. Svoju vnútornú schizofréniu zdedila už z dávnej minulosti, či už to bolo zo samotnej hraničnej polohy alebo z nanesených kultúrno-historických a spoločenských vrstiev. V 70. rokoch bola obec pričlenená k mestu Bratislava a rozpoltenosť vývoja tejto mestskej časti sa prejavila aj v urbánnej štruktúre, keď do pokojnej dedinskej zástavby boli vložené veľké sídelne útvary v podobe vyšších panelových bytových domov, čo malo za následok aj následné zmiešanie rôznych generačných a regionálnych spoločenských skupín.

Zmenila sa priestorová a výšková proporcia obce, teraz už skôr mesta, ale bez námestia, parku, promenády. Vysoké paneláky, dedinské domčeky so záhradkami, výnimočná príroda a výkonný priemysel sa vzájomne zrážajú na tomto pomerne malom území. Konfrontácia týchto protikladov je viditeľná aj z blízkych panoramatických výhľadov na celú devínskonovoveskú rovinu. Plochy sa o seba trú a vznikajú kritické miesta, ktoré by bolo potrebné dotvoriť. 

 

Práve z tohto dôvodu vznikla architektonická iniciatíva pod autorským vedením architekta Daniela Šubína, ktorej snahou je tieto vybrané lokality funkčne a priestorovo „doladiť“ a vytvoriť tak jedno komplexné architektonické menu ako prvý krok pre verejnú diskusiu v Devínskej Novej Vsi.

Skladba riešiteľského kolektívu pozostáva najmä z domácich tvorcov, čiže bude bez akejkoľvek anonymity a lokálnej odlúčenosti. Aby sa zachoval zdravý odstup od konkrétnych riešení, riešiteľský tím bude ešte doplnený o mladú architektonickú generáciu, pôsobiacu na území Bratislavy, ktorá by mala pomôcť nájsť nový pohľad a invenčnosť na dané miesta tejto lokality.

Tým by mala byť zabezpečená tvorivá sloboda a nezávislosť, ale takisto predpoklad vypracovať taký finálny výstup, ktorý bude smerovať k celistvej ideovej koncepcii, zabezpečujúcej splynutie mnohých kontrastov Devínskej Novej Vsi do jedného pestrého, avšak kompaktného celku.

Malé veľké impresie
(10.- 26. máj 2010)

Výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ Istrijská v Devínskej Novej Vsi. Pútavé obrázky a nápadité dielka z hliny alebo papiera sú výsledkom nielen snahy a výrazného talentu týchto malých umelcov, ale samozrejme, aj trpezlivého vedenia a láskavého prístupu ich pedagógov zo ZUŠ.

 

Hodnoty - vedecká hračka
(4. marec - 30. apríl 2010)

Výstava plná hračiek, ktoré deťom pomôžu prostredníctvom hry a experimentov ľahšie pochopiť zákony fyziky.

Na interaktívnej výstave Hodnoty - vedecká hračka v Slovenskom národnom múzeu - Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi mal možnosť každý návštevník, bez ohľadu na vek, sa do vôle pohrať.

Popritom si vyskúšať a overiť svoj odhad veľkostí niektorých fyzikálnych veličín (hmotnosť, dĺžka, čas, koncentrácia...) a uvedomiť si mnohé všeľudské osobné hodnoty (život, človek, zdravie, láska, priateľstvo, rodina, priatelia, práca, peniaze, šťastie, vzdelanie, múdrosť, umenie, príroda, viera, sloboda, hry a hračky), ktoré boli spredmetnené v citátoch a reprodukciách umeleckých diel.

Cieľom výstavy Hodnoty - vedecká hračka je popri hre s vedeckými hračkami a hlavolamami nasmerovať záujem návštevníkov na pozorovanie a nenásilné experimentovanie cez odhad veľkostí fyzikálnych jednotiek. Zároveň súčasne poukázať na využiteľnosť hier a hračiek v edukácii. Výstava je určená predovšetkým žiakom základných a stredných škôl, resp. deťom a ich rodinám.

Ilustračné foto.

Lákadlom výstavy boli nové exponáty najmä zo zahraničia alebo z medzinárodnej súťaže Vedecká hračka – Scientific Toy (napríklad guľôčkový časomerač, Eulerov disk, Galileov teplomer, kaleidoskopy, zvuk zvierat v kockách či magnetickí cvičenci). K dispozícii bolo cca 110 hračiek a hlavolamov z 28 štátov a 7 pôvodných fyzikálnych experimentov na odhad fyzikálnych hodnôt.

Návštevníci na výstave Hodnoty - vedecká hračka - FOTOGALÉRIA

 

Štefan Rabina - Jubileum
(4. - 28. február 2010)

Štefan Rabina vystavuje

Tri mesiace a niekoľko dní po svojom životnom jubileu (20.10.1939, Malacky) výber z výtvarného diela - tri tapisérie a 26 obrazov z rokov 1995 až 2010. Veľké jubileum a menšia, ale hodnoverná a kvalitná kolekcia zrelej tvorby. Súčasť a výsledok dlhej a zložitej cesty umelca.

Sympóziá v krajine i vzťah k prírode, k prostrediu rodného Záhoria, predstavuje jeden inšpiratívny a tematický celok jeho tvorby. Sú to krajinárske motívy. V ich rámci kultivovaná štylizácia a citlivé videnie topografie krajiny. V nej pokojné lúky a polia. Veľké, až monumentálne celky i drobné detaily. Vlniace sa tvary a plochy a mäkká a hebká „srsť“ povrchu zeme. Vo farbách aj vôňa. Tichá hudba. Niečo baladické. V hĺbke a v podstate formy a ducha týchto diel úcta, obdiv a pokora. Rodná zem. Spieva. Dejiny a história. Grécka mytológia a kresťanská ikonografia. Farebné štruktúry vášní aj bolestí.

V obrazoch Štefana Rabinu vidíme aj metaforické morality – Kazateľa, Žabu na prameni, Krivé zrkadlá. V novšej tvorbe pribúdajú ďalšie krajinárske inšpirácie. More. More na severe a juhu Európy. V ňom aj vzdialení duchovia morských hlbín a vetrov, varovný maják a blízka povodeň, na sútoku Dunaja a Moravy tak častá. V novom ateliéri Štefana Rabinu v Devínskej Novej Vsi sú pripravené nové plátna, drevené podklady, farby, štetce...A čo je podstatné - nové nápady a túžby po obrazoch v obrazoch. S múdrosťou sumy rokov spomína Štefan Rabina na staré tiene katedrál a pripravuje nové cykly...

Bohumír Bachratý

© 2009 - 2015 SNM-MKCHS. Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode