Rok 2015

Múzeum starej Devínskej a jeho nová expozícia Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi

Samospráva mestskej časti Devínska Nová Ves v rámci komplexnej revitalizácie historickej časti obce na Istrijskej ulici zrekonštruovala schátranú budovu bývalej pekárne a hostinca Furmanka s cieľom vytvoriť tu reprezentatívny priestor pre vlastné múzeum. Vybraný objekt sa nachádza v centre mestskej časti na Istrijskej ulici v tesnej blízkosti Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku. V lete roku 2014 sa začalo s rekonštrukciou a obnovený objekt bol prispôsobený potrebám múzea.

 
Dnes je na hlavnej ulici starej časti Devínskej Novej Vsi z diaľky viditeľný biely štít s trojuholníkovým oknom, v ktorom sa vyníma silueta erbu obce – biela holubica s krížom. Pod ním na južnej fasáde sa nachádza grafické znázornenie mapy obce z roku 1880. Vnútorný priestor je otvorený s masívnymi stropnými trámami, krov sa otvoril až po štít strechy. Vnútorné priečky v objekte boli čiastočne odstránené, čím vznikla výstavná sieň a dva samostatné priestory, ktoré slúžia ako dobová izba s ukážkou pôvodného zariadenia a servisná časť s technickým a hygienickým zázemím. Obnovená budova je od 20. júna 2015 prístupná verejnosti ako Múzeum starej Devínskej, ktoré prevádzkuje SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku.
 
 
Budova Múzea starej Devínskej v Devínskej Novej Vsi získala v súťaži o najlepšie obnovené objekty tradičnej architektúry v Bratislavskom kraji ocenenie odbornej poroty za „ adaptáciu tradičnej architektúry na novú funkciu s cieľom prezentácie miestneho kultúrneho dedičstva pre verejnosť“. Ocenenia udeľuje Academia Istropolitana Nova v úzkej spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľňou a Bratislavským samosprávnym krajom. Cieľom súťaže je prispieť k zachovaniu tradičnej architektúry, ktorá vytvára jedinečný obraz nášho regiónu. Obnovou chátrajúcej budovy a jej okolia sa samospráva zaslúžila o zatraktívnenie frekventovanej hlavnej ulice starej časti a vytvorila dôstojný priestor na prezentáciu histórie obce pre miestnych občanov i návštevníkov tejto lokality.
 
Devínska Nová Ves je dnes jednou z predmestských častí Bratislavy. Vidiecky ráz stratila v 80. rokoch, keď sa tu začali stavať sídliská a počet obyvateľov sa strojnásobil. Pôvodne rázovitú dedinu obývali od 16. storočia Chorváti. Aj dnes tu počuť chorvátsky dialekt a potomkovia Chorvátov si svoj pôvod každoročne pripomínajú folklórnymi slávnosťami a mnohými kultúrno-spoločenskými podujatiami. V roku 2006 bolo otvorené SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku. Múzeum je zamerané na prezentáciu hmotného a duchovného dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku, ktorá sa zachovala už len v 4 lokalitách: v Devínskej Novej Vsi, Jarovciach, Čunove a Chorvátskom Grobe.
 
Stálu expozíciu Múzea starej Devínskej „Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi“ pripravilo SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku. Expozícia odráža niekdajší život v Devínskej Novej Vsi a mapuje život v obci najmä v 19. a 20. storočí a je rozdelená do blokov: história, odievanie, duchovný život a cirkev, regrúti, práca a remeslá. Väčšiu časť expozície tvoria zbierkové predmety SNM – MKCHS pochádzajúce z Devínskej Novej Vsi. Ďalšie predmety sú zapožičané od miestnych obyvateľov, mestskej časti a farnosti v Devínskej Novej Vsi.
 
 
Slávnostné otvorenie Múzea starej Devínskej a expozície Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi sa uskutočnilo 19. júna 2015 o 16.30 hod. na Istrijskej ul. č. 68 v Bratislave – Devínskej Novej Vsi. Múzeum starej Devínskej je pre verejnosť otvorené v otváracích hodinách SNM – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku:
Utorok - Piatok: 11:00 – 17:00 hod.
Sobota – Nedeľa: 12:00 – 17:00 hod.
 

P R E D N Á Š K Y  a  P O D U J A T I A

Letné podvečery s komornou hudbou, júl 2015
Aj v tomto roku, počas tohto mimoriadne horúceho leta, sme pre Vás pripravili v spolupráci s Istracentrom - Centrom pre voľný čas a kultúrne zariadenie sériu letných komorných koncertov. V tomto roku bol program Letných podvečerov s komornou hudbou nasledujúci:
 

 

Milí priatelia, veríme, že aj napriek množstvu iných zaujímavých letných podujatí ste si našli čas a strávili aspoň jeden pekný letný podvečer v príjemnej atmosfére komorného koncertu v múzeu. Ďakujeme Vám za priazeň a tešíme sa na Vás počas budúceho leta!

*** *** *** *** ***

Noc múzeí a galérií 2015, 16. máj 2015

Aj v tomto roku sme pre Vás pripravili množstvo zaujímavých výstav a podujatí, ktoré sa konali pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí v sobotu 16. mája 2015. V SNM - Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku sme pre Vás pripravili nasledujúci program:

Expozície:
Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku
Chorváti na Slovensku – 4000 rokov osídlenia Devínskej Novej Vsi
 
Výstavy:
Chorváti na Slovensku; Jarovce a Jarovčania; Hrvati u Slovačkoj; Hrvatski Jandrof i Jandrofci
 
Program:
17.00 hod. Književno likovno društvo Rešetari predstavilo svoju vydavateľskú činnosť a hudobným hosťom večera bol súbor Črip.
19.00 hod. Denis Németh, autor dokumentárneho filmu Naše selo, oboznámil návštevníkov s históriou a tradíciami chorvátskej menšiny žijúcej v obci Jarovce.

Otvorené: 14.00 - 22.00 hod.
Vstupné: 2 € / deti do 6 rokov bezplatne; (so vstupenkou  zakúpenou v prvej navštívenej inštitúcii bol vstup do ďalších zdarma)

Novinky pre rok 2015:

11. ročník Noci múzeí a galérií sa uskutočnil v jeden deň na celom Slovensku.

Dvere múzeí a galérií zostali v sobotu otvorené pre návštevníkov do neskorých večerných a nočných hodín, aby im umožnili prehliadku expozícií. Popri tom ponúkli všetkým bohatý sprievodný program. Aktivity múzeí a galérií sú orientované najmä na rozšírenie tradičnej ponuky múzeí a na činnosti, ktoré po celý rok zostávajú pred verejnosťou ukryté. Prehliadka depozitárov, ukážky reštaurovania, odborné poradenstvo v rôznych oblastiach od umeleckých až po prírodovedné, či nočné prehliadky expozícií s pútavým výkladom kurátorov sú aktivity, ktoré pomôžu verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie chápať význam múzeí a galérií a ich úlohy pri záchrane, ochrane a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva.

„Múzeá sú dôležitou zložkou pri kultúrnej výmene, obohacovaní kultúr a vývoji vzájomného porozumenia, spolupráce a mieru medzi ľuďmi.“  Zdroj: Etický kódex múzeí ICOM
„Význam múzeí pre spoločnosť sa rozšíril z profesionálneho cez vzdelávací až po ich úlohy pri využívaní voľného času, turistiky a propagácii kultúrnej identity.“ Zdroj: Etický kódex múzeí ICOM

Múzeum je inštitúciou, ktorá nám pomáha orientovať sa v súčasnom svete pri hľadaní toho, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme. Rozhodnutie o Medzinárodnom dni múzeí prijala generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve v roku 1977. Rezolúciu o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí podporilo 108 národných komitétov. Podporiť význam MDM si pred jedenástimi rokmi dala za cieľ aj francúzska iniciatíva založiť tradíciu Nuit européenne des musées. Európska noc múzeí sa realizuje pod patronátom Rady Európy. Podujatie má v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu. Aktivity múzeí počas Noci múzeí a galérií sú orientované na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. V tom čase múzeá otvárajú verejnosti svoje „skryté“ komnaty a odkrývajú tajomstvá, schovávané pred zrakmi verejnosti. Takto môže verejnosť preniknúť do tajov „múzejnej kuchyne“. „Odkrývanie tajomstiev“ pomáha verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie pochopiť význam múzeí pri ochrane súčasti kultúrneho a prírodného dedičstva, uchovávaných v múzeách a galériách. 

Zdroj: https://www.nocmuzei.sk/nocmuzeiagalerii/nmg2015/

 

*** *** *** *** ***

23. apríl 2015

 

V Ý S T A V Y

Herci a režiséri v školských laviciach
(9. júl - 31. október 2015)
 
Výstava Herci a režiséri v školských laviciach predstavila osobné spomienky popredných slovenských hercov a režisérov na obdobie školských liet. 11 hercov a 18 režisérov si zaspomínalo na svoje školské časy, na obľúbených i menej obľúbených učiteľov, na spolužiakov, na radosti a strasti žiackeho a študentského života i cestu k svojej umeleckej profesii. Prostredníctvom výstavných panelov sa v zaujímavom a pútavom rozprávaní hercov a režisérov dozvedáme o ich zážitkoch na dlhej ceste od prvých školských krokov cez stredoškolské a vysokoškolské štúdiá až k umeleckému majstrovstvu.

 

Na svoje školské roky si zaspomínali herci Ladislav Chudík, Mária Kráľovičová, Štefan Kvietik, Soňa Valentová, Dušan Jamrich, Štefan Bučko, Maroš Kramár, Jozef Vajda, Zuzana Fialová, Ľuboš Kostelný, Táňa Pauhofová a režiséri Martin Ťapák, Eduard Grečner, Vladimír Bahna, Juraj Jakubisko, Eva Štefankovičová, Zoroslav Záhon, Juraj Lihosit, Dušan Trančík, Vlado Balco, Dušan Rapoš, Juraj Nvota, Yvonne Vávrová, Pavol Gejdoš, Martin Šulík, Mariana Čengel Solčanská, Jonáš Karásek, Juraj Lehotský, Jakub Kroner. 

 

Výstava výtvarného odboru ZUŠ Devínska Nová Ves
(1. - 21. jún 2015)

Pútavé obrázky a nápadité dielka z hliny alebo papiera sú výsledkom nielen snahy a výrazného talentu týchto malých umelcov, ale samozrejme, aj trpezlivého vedenia a láskavého prístupu ich pedagógov zo ZUŠ. 

 

Chorváti na Slovensku - Jarovce a Jarovčania

(4. marec 2015 - 22. máj 2015)
 
Výstava Chorváti na Slovensku – Jarovce a Jarovčania prezentovala históriu a kultúru obce Jarovce, ktorej chorvátske osídlenie siaha až do 16. storočia. 
 
Návštevníci mali možnosť vidieť na súbore ôsmich panelov zvyky a tradície, ktoré sú pre túto obec charakteristické. Zároveň boli na výstave prezentované aj predmety zo zbierkového fondu SNM – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku.

 

Velikáni chorvátskej literatúry

(15. december 2014 - 28. február 2015)

Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky a Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku pripravili v decembri 2014 výstavu Velikáni chorvátskej literatúry, ktorá návštevníkom predstavila portréty a životopisy 40 najvýznamnejších spisovateľov, žijúcich alebo tvoriacich na území Chorvátska. 

 

Na výstave návštevníci mali možnosť si prelistovať najznámejšie diela väčšiny spisovateľov a zároveň sa zoznámiť s nositeľom Nobelovej ceny za literatúru, či s autorom prvého chorvátskeho historického románu, ako i s autorom prvého diela napísaného v chorvátskom jazyku alebo s chorvátskym Andersenom, Balzacom či Voltairom.

 

© 2009 - 2015 SNM-MKCHS. Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode