Škola v múzeu

Program Škola v múzeu je dlhodobý vzdelávací projekt, ktorý vznikol na pôde Slovenského národného múzea už v roku 2005.

Vyvinul sa z interaktívneho edukačného programu Prírodovedného múzea SNM a dnes zastrešuje vzdelávacie aktivity všetkých špecializovaných múzeí, tvoriacich Slovenské národné múzeum.

Škola v múzeu je súbor špeciálnych aktivít a programov, ktorých cieľom je rozvoj vzdelávacieho potenciálu múzea. Stavajú na špecifikách poznávania v múzeu, na neformálnosti tohto prostredia so snahou vytvoriť pre deti a mladých ľudí priestor na hru, interakciu, experiment, zábavu a diskusiu.

Takto umožňuje deťom a mladým ľuďom aktívne poznávanie a učenie sa, ktoré v nich vzbudzuje bádateľský postoj, zvedavosť a vôľu skúmať, ako veci okolo nás fungujú.

Učiteľom tento program umožňuje neopakovateľným spôsobom oživiť vyučovanie, zatraktívniť vyučovací proces a prehĺbiť vedomosti žiakov a študentov priamou skúsenosťou a kontaktom s exponátmi súvisiacimi s výučbou.

Múzeum je zároveň optimálnou pôdou na rozvoj diskusie o vybranej problematike, nakoľko jeho vzdelávacie aktivity sú realizované odborne vyškoleným personálom, zorientovaným v danej oblasti.

Viac informácií: Slovenské národné múzeum – Oddelenie múzejnej pedagogiky

Ponuka lektorských sprievodov

500-ročný príbeh Chorvátov na Slovensku

2. stupeň ZŠ, SŠ
trvanie programu: 60 min.
optimálny počet návštevníkov v skupine: 20
nadväznosť na učebné osnovy: dejepis

Lektorský sprievod prebieha v stálej expozícii dejín a kultúry Chorvátov na Slovensku. Začína sa výkladom histórie a kultúry chorvátskeho etnika na Slovensku, ktorý je obohatený prezentáciou archívnych fotografií a cenných dokumentov prostredníctvom multimediálnej prezentácie. Počas výkladu sa využívajú i ďalšie elektronické médiá, ktoré napomáhajú zrozumiteľnosť a atraktívnosť celého lektorského výkladu. V jeho závere je ponechaný priestor na diskusiu a zodpovedanie otázok študentov a pedagógov.

Ilustračné foto

Informácie o rezervácii programu
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku poskytuje odborné lektoráty k aktuálnym výstavám alebo k stálej expozícii múzea, prípadne na objednávku zorganizuje tvorivé dielne pre žiakov základných a stredných škôl. Na tieto aktivity je nutné sa objednať (min. 5 dní vopred).

Kontakt
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
Tel.: 02/204 931 01-02
E-mail: mkchs@snm.sk

© 2009 - 2015 SNM-MKCHS. Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode