Slovenské národné múzeum

Myšlienka zriadenia národného múzea sa objavovala na Slovensku už od počiatkov národného obrodenia a vrcholila v čase vzniku Matice slovenskej v roku 1863. Pevnejšie organizačné a zbierkotvorné základy potrebné na jeho inštitucionalizáciu však položila až v roku 1893 Muzeálna slovenská spoločnosť, ktorá vznikla predovšetkým vďaka neúnavnému úsiliu Andreja Kmeťa, zakladateľa Slovenského národného múzea.

Od vzniku Muzeálnej slovenskej spoločnosti je Slovenské národné múzeum najdlhšie kontinuitne pôsobiacou národnou vedeckou a kultúrnou inštitúciou, ktorej aktivity nielenže suplovali aj funkcie iných celonárodných ustanovizní, ale sa tiež zúčastňovali, najmä zbierkovými fondmi, na vytváraní ďalších.

Slovenské národné múzeum podporilo napríklad vznik Slovenskej národnej knižnice, Slovenského národného archívu i Slovenskej národnej galérie a v nemalej miere prispelo k vytvoreniu celonárodnej pamiatkárskej inštitúcie a reštaurátorských dielní.

Počas viac ako 100-ročného pôsobenia Slovenské národné múzeum, ktorého historické jadro vzniklo v centre národných snažení Slovákov v minulom storočí, v Turčianskom Svätom Martine, prešlo zložitým procesom formovania i početnými organizačnými zmenami.

Dnes už rozsiahla celoštátna inštitúcia spravuje vyše tri a pol miliónový zbierkový fond, ktorý dokumentuje predovšetkým hmotne vývoj prírody a spoločnosti na Slovensku, kultúru a život Slovákov doma i za hranicami, zmeny v živote krajiny a jej obyvateľov od čias formovania sa geologických vrstiev až po súčasnosť.

Múzeum, ktorého sídlo je od roku 1961 v hlavnom meste Slovenskej republiky - Bratislave, realizuje svoju zberateľskú, dokumentačnú, vedeckú, vzdelávaciu a v neposlednom rade prezentačnú prácu prostredníctvom siete osemnástich špecializovaných múzeí, v ktorých pôsobia špecialisti z početných vedných odborov.

Vykonáva koordinačnú, odborno-poradenskú a metodickú činnosť, spravuje archív s osobitným významom a vedeckú knižnicu s vyše 200-tisícovým fondom, realizuje rozsiahlu vydavateľskú aktivitu prostredníctvom zložiek Národného múzejného centra, ktoré je aj strediskom školiteľských aktivít v oblasti muzeológie a muzeografických disciplín. Spravuje rozsiahle areály a mnoho solitérnych objektov kultúrnych pamiatok, medzi nimi niekoľko desiatok národných kultúrnych pamiatok. Je najväčším užívateľom fondu nehnuteľných kultúrnych pamiatok v Slovenskej republike.

Rozsiahle zbierkové fondy a najvýznamnejšie nehnuteľnosti spravované Slovenským národným múzeom sú hodnotami, ktorých význam pre národnú a štátnu prezentáciu, občiansku a etnickú sebaidentifikáciu Slovákov a obyvateľov Slovenskej republiky sú nenahraditeľné a nezastupiteľné.

Napriek tomu, že Slovenské národné múzeum je jedným z najmladších národných múzeí v Európe, jeho fondy, výsledky dokumentačnej a vedeckej činnosti, ako aj prezentované originálne doklady a interpretácie sú nezvratným dôkazom mimoriadneho významu, osobitého vkladu, všeobecného dosahu i svojráznosti krajiny, jej kultúry a obyvateľov z hľadiska geografického, politického, hospodárskeho i kultúrneho vývoja európskeho kontinentu.

A hoci si to nie vždy a všetci uvedomujeme pre existenciu národa a štátu má význam, ktorý možno prirovnať k významu pamäti pre život človeka. Je nielen prejavom biologickej existencie, ale tiež dokladom tvorby a zachovávania kultúrnych prejavov spoločnosti, ktoré vytvárajú nevyhnutnú tradíciu i východiská ďalšieho prežitia i rozvoja.

Tak ako treba pamäť živiť novými informáciami, tak musí múzeum neustále systematicky dopĺňať svoje zbierkové fondy, odborne a vedecky ich spracúvať a vyhodnocovať. V neposlednom rade získané informácie treba sprístupňovať verejnosti.

Starostlivosť o národné múzeum nie je luxusnou veľkorysosťou štátu, je to cieľavedomý vklad do zdravého národného vývoja a budúcnosti, je to aj uvedomelá a efektívna investícia do tvorby priaznivého obrazu národa, ktorý o sebe vytvára pre seba a ako svoj vklad do svetového kultúrneho dedičstva. 

© 2009 - 2015 SNM-MKCHS. Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode