Odborné publikácie a časopisy, ktoré si môžete v múzeu kúpiť  

Ján Botík: Slovenskí Chorváti
Bratislava, Lúč 2001.
8,30 € (250,- Sk)

Monografia Slovenskí Chorváti sprostredkúva súhrnný syntetizujúci obraz o etnokultúrnom vývine chorvátskej minority z pohľadu spoločenskovedných poznatkov. Z obsahu:
• Chorvátske osídlenie na Slovensku
• Sociálne rozvrstvenie chorvátskeho etnika na Slovensku
• Etnonym, etnické vedomie a povahové črty
• Materinský jazyk v živote slovenských Chorvátov
• Tradičná kultúra a spôsob života

* * * * *  * * * * *  * * * * * 

Ján Botík a kolektív: Chorvátska národnosť na Slovensku
História, onomastika, národopis
Bratislava, SNM-Historické múzeum 1999.
3,98 € (120,- Sk)

Publikácia, zostavená z príspevkov, ktoré rozpracúvajú problematiku historiografického, jazykovedného a národopisného štúdia chorvátskeho etnika, je určená odbornej i širšej kultúrnej verejnosti. Prevažná časť príspevkov je výsledkom vedeckovýskumnej činnosti, realizovanej na pôde akademických, univerzitných a múzejných pracovísk. V publikácii sú však zaradené i príspevky od neprofesionálnych bádateľov, ktorí sa výskumnej činnosti venujú v rámci kronikárskej, spolkovej alebo aj individuálnej záujmovej činnosti. Z obsahu:
• Urbáre červenokamenského a stupavského panstva o chorvátskej kolonizácii v 16. storočí
• Chorvátsky písané listiny zo Šenkvíc
• Chorvátske priezviská v Devínskej Novej Vsi od polovice 16. storočia do polovice 18. storočia
• Odev a textil v Chorvátskom Grobe

* * * * *  * * * * *  * * * * * 

 

Dokumenty hovoria
2,99 € (90,- Sk)
Bratislava, Clara Design Studio 2001.

Pri príležitosti 550. výročia prvej písomnej zmienky o Devínskej Novej Vsi v roku 2001 podporila MČ Devínska Nová Ves vydanie súboru dokumentov, pripomínajúcich vývoj obce od osady devínskeho panstva po dnešnú mestskú časť Bratislavy. Z obsahu:
• List uhorského gubernátora Jána Hunyadyho mestu Bratislava (1451)
• Mapa chotára obce z roku 1856 s chotárnymi názvami
• Časť dnešnej Istrijskej ulice (Pod Klancom) počas prvej svetovej vojny – archívna fotografia
• Železničná stanica v Devínskej Novej Vsi a tehelňa (Wienerberger Ziegelwerke) – archívna fotografia

* * * * *  * * * * *  * * * * * 

 
Časopis Múzeum
1,33 € (40,- Sk)

Metodický, študijný a informačný časopis pre pracovníkov múzeí a galérií. Vychádza štvrťročne s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR a Zväzu múzeí na Slovensku. Vydáva Slovenské národné múzeum a Zväz múzeí na Slovensku.

* * * * *  * * * * *  * * * * * 

 

Pamiatky a múzeá
(r. 2007)
2,32 € (70,- Sk)

Revue pre kultúrne dedičstvo. Založené 1952. Vydáva Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad SR v Bratislave.

* * * * *  * * * * *  * * * * * 

Pamiatky a múzeá
(r. 2008, 2009)
3,29 € (99,- Sk)

Revue pre kultúrne dedičstvo. Založené 1952. Vydáva Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad SR v Bratislave.

* * * * *  * * * * *  * * * * * 

Pamiatky a múzeá
Special Issue in English
3,32 € (100,- Sk)
Cultural Heritage Review. Founded in 1952. Published by Slovenské národné múzeum and Pamiatkový úrad SR.

 

© 2009 - 2015 SNM-MKCHS. Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode